PRISER

För att vi så smidigt som möjlig kunna ge en offert kan det vara bra att tänka igenom vad ni vill ha för arbete utfört t.ex. endast nertagning av ett eller flera träd, om det skall sågas upp i 30cm vedbitar eller hanterbara 2,5m stockar och ni själva tar hand om ris. Alternativt om ni önskar en total service där hela trädet tas omhand och bortforslas av oss samt fräsning av stubben. 

Vi arbetar främst med fast pris och då vägs arbetet samman med olika faktorer som avgör priset: hur stora träden är och hur/var de står, lutning,  finns det stora risker att trädet faller på ledningar, hus eller annan egendom vilket gör att det behöver säkras med vinsch/linor eller sektionsfällas (sågas genom klättring eller med skylift) samt närhet till farbar väg. 

RUT-AVDRAG - Trädfällning för privatpersoner är avdragsgill enligt RUT, vilket gör att du som kund enbart betalar halva arbetskostnaden upp till maximalt rutavdrag vilket 2024 är 75000kr/ person och år. Utöver det tillkommer kostnad för slitage, förbrukningsvaror, bortforsling etc. vilket inte är avdragsgillt. 

För större arbeten har vi samarbetspartners som hjälper till med bortforsling med hjälp av kranbil vilket skapar mest tidseffektivt arbete och så lågt pris som möjligt för dig. 

Eftersom varje träd är unik, varierar i storlek och dessutom står på unika platser är det ytterst svårt att ge generella priser. Som riktpris kan man säga att nedmontering från marken av ett okomplicerat normalstort träd  efter rut-avdrag kostar från 2 500 – 3 000 kr inkl. moms

Kostnaden beror självklart på hur pass omfattande ditt projekt är och skiljer sig från fall till fall. Tveka inte utan hör av dig och berätta om dit projekt så kommer vi ut  för ett kostnadsfritt prisförslag! 


VILKOR

I och med godkännande av denna offert försäkrar kunden att arbete enbart sker på mark som är till kundens förfogande. Trädfällning av träd sker enligt kundens anvisningar i fråga om vilka träd som skall fällas. Då det ligger utom Midas AB kontroll att säkerställa nyttjanderätten samt tomtgränser/strandskydd frånsäger sig företaget allt ansvar i fråga om träd skulle tas ner på mark som kunden ej har beslutsrätt om. Kunden har undersökningsplikt för om det skulle behövas tillstånd från länstyrelsen/kommunen för fällning av önskade träd, i de fall tillstånd behövs åligger det kunden att söka och få godkänt tillstånd innan fällning.

För mer information V.G se villaägarna.

I de fall RUT-avdrag inte skulle godkännas av skatteverket ligger ansvar utom Midas AB kontroll och resterande summa kommer faktureras kunden. 

Midas AB har samtliga behörigheter som krävs för att arbetet skall bli säkert. Motorsågskörkort AB samt fullt försäkrade med Ansvarsförsäkring upp till 10 000 000kr. Eventuella ändrings/tilläggsarbeten som ej finns i denna offert regleras genom skriftlig dokumentation vid uppkommen situation. Om skador skulle uppkomma på sågkedja på grund av spik eller annan metall i trädstammen tillkommer avgift på 250kr exklusive moms. 

 Vid utebliven betalning tillkommer påminnelseavgift om 60kr samt ränta.

 I de fall offert skett utifrån kommunikation samt bilder tillhandahållna av kund förbehåller sig Midas AB rätten att efter genomförd riskbedömning eller om faktiska förhållanden väsentligen avviker från tillhandahållna uppgifter återkalla eller kostnadsjustera offerten. 

 Bild- samt filmmaterial som är insamlat i samband med offert eller fällningsarbete får av Midas AB efter avidentifiering disponeras fritt i marknadsföringssyfte. 

 Skulle behov av TA-plan uppkommer tillkommer avgift för denna samt kostnad för utformande och kontakt med kommunen. 

 Godkännande av denna offert sker skriftligen via mail och anses efter godkännande som bindande avtal. 

 

MIDAS
Säker Trädfällning i din närhet